Broshuis NL Broshuis EN Broshuis DE

                                                                                                                                               

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK BROSHUIS BV

Indien u een consument bent en uw aanschaf is voor privédoeleinden, dient u akkoord te gaan met de Consumentenvoorwaarden.

 

1. Inleiding

 

Deze voorwaarden (de “Voorwaarden”) gelden voor alle Producten die door of namens de klant (de "Klant") (de onderneming die zich verbindt tot de aankoop van de Producten van Broshuis) rechtstreeks bij Broshuis B.V. worden gekocht ("Broshuis ") voor eigen intern gebruik onder uitsluiting van de algemene (inkoop) voorwaarden van de Klant. Deze Voorwaarden vormen tezamen met de (hierna nader omschreven) Orderdocumenten van Broshuis de volledige overeenkomst tussen de Klant en Broshuis voor de aankoop van Producten ("de Overeenkomst"). Deze documenten gelden in volgende rangorde: (1) Orderdocumenten; en (2) deze Voorwaarden.

Indien tussen de Klant en Broshuis een afzonderlijke overeenkomst voor de koop van Producten bestaat, dan geldt die overeenkomst in plaats van deze Voorwaarden.

 

2. Begripsomschrijvingen

 

Vertrouwelijke Informatie”: informatie van de bekendmakende partij die niet algemeen bij het publiek bekend is, zoals software, productplannen, prijzen, marketing- en verkoopgegevens, afnemerslijsten, "knowhow" of handelsgeheimen, welke als vertrouwelijk kunnen zijn aangeduid of gezien de omstandigheden rondom de bekendmaking als vertrouwelijk dienen te worden behandeld.

Te Leveren Artikelen": materiële en immateriële zaken, waaronder tekeningen, berekeningen, bevindingen, handleidingen, procedures en aanbevelingen die door Broshuis zijn vervaardigd.

Materialen” alle inhoud en andere artikelen die zijn opgenomen in of als onderdeel van Producten of Te Leveren Artikelen.

Orderdocumenten”: de orderbevestiging en/of factuur die Broshuis aan de Klant stuurt, waarin de door de Klant krachtens de Overeenkomst gekochte Producten alsmede de Prijzen, betalingsvoorwaarden en andere bepalingen zijn omschreven.

Prijzen” de voor de Producten verschuldigde prijs exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief transportkosten, één ander met inachtneming van artikel 3.2 .

Producten:” de producten die Broshuis krachtens de Overeenkomst levert.  “Overzicht van

Producten van Derden:” producten die niet Van Het Merk Broshuis zijn.

 

3. Orders, prijzen, betaling

 

3.1 Door Broshuis afgegeven offertes zijn 15 dagen geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld.

3.2 Prijzen voor de Producten worden vermeld in de door Broshuis afgegeven Orderdocumenten of Dienstverleningsdocumenten. In geval levering in delen geschiedt, kan het voor Broshuis nodig zijn de Prijzen voor Producten aan te passen wegens wijzigingen in de wisselkoersen, belastingen, rechten, heffingen, vrachtprijzen en inkoopkosten. Door Broshuis afgegeven prijsopgaven zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen, heffingen en transportkosten, tenzij in de prijsopgave uitdrukkelijk anders is vermeld. Dergelijke kosten zijn door de Klant bovenop de opgegeven prijzen verschuldigd en kunnen als afzonderlijke posten in de Orderdocumenten verschijnen.

3.3 Betaling voor Producten dient door Broshuis te zijn ontvangen voordat zij de Producten verzendt, ofwel -indien schriftelijk overeengekomen- binnen de termijn die in de Orderdocumenten is vermeld of, indien niet vermeld, binnen 30 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden door overschrijving op de door Broshuis aangegeven rekening (welke periodiek kan worden gewijzigd). De termijn voor betaling is fataal. De betalingstermijnen voor de Klant gelden onder voorbehoud van een controle op de kredietwaardigheid door Broshuis. Broshuis heeft het recht om over niet-tijdig betaalde bedragen (al of niet na gerechtelijke tussenkomst) de wettelijke handelsrente in rekening te brengen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien een door de Klant krachtens de Overeenkomst aan Broshuis verschuldigd bedrag niet op de datum van opeisbaarheid is voldaan heeft Broshuis (onverminderd haar eventuele rechten of rechtsmiddelen) het recht de uitvoering van de Overeenkomst of een eventuele order te annuleren of op te schorten, inclusief door de levering van de Producten op te schorten totdat tot genoegen van Broshuis een betalings- of kredietregeling is gevestigd. Broshuis kan delen van de order afzonderlijk factureren.

3.4 Alle ingevolge de Overeenkomst door de Klant aan Dell verrichte of te verrichten betalingen geschieden vrij van enige beperking of voorwaarde en zonder enige korting, inhouding of verrekening.

3.5 Klant stemt ermee in dat de facturen van Broshuis op elektronische wijze verstuurd dan wel ter beschikking gesteld worden. Op verzoek van de Klant zal Broshuis een papieren factuur verzenden aan Klant tegen een additionele vergoeding, mits vooraf kenbaar gemaakt.

 

4. Wijzigingen in Producten

 

Wijzigingen in een Product kunnen geschieden nadat een Klant een order heeft geplaatst maar voordat Broshuis het Product verzendt; door de Klant ontvangen Producten kunnen kleine afwijkingen vertonen ten opzichte van door de Klant bestelde Producten maar zullen ten minste voldoen een alle oorspronkelijk afgenomen materiële functionaliteit en prestaties van de Producten.

 

5. Producten

 

5.1 Broshuis zal de Producten afleveren op het in de Orderdocumenten vermelde adres van de Klant. Leveringsdata zijn niet bindend en het tijdstip van levering is niet fataal. Indien er geen leveringsdata zijn vermeld geschiedt de levering binnen een redelijke termijn. De levering van Producten kan in termijnen geschieden. Broshuis is niet aansprakelijk voor verlies (met inbegrip van winstderving), (on)kosten of schade als direct of indirect gevolg van een vertraging in de levering van de Producten (zelfs indien dit door Broshuis’ nalatigheid is veroorzaakt) en de Klant heeft niet het recht de Overeenkomst wegens een vertraging te beëindigen of te ontbinden. Broshuis is pas in verzuim nadat zij voor niet-geleverde Producten schriftelijk per aangetekende post in gebreke is gesteld en een termijn is gegund om alsnog na te komen binnen zeven dagen na de datum van ontvangst van de ingebrekestelling.

5.2 De Producten zijn vanaf het tijdstip van aflevering voor risico van de Klant of diens vertegenwoordiger. Broshuis behoudt de juridische eigendom van de Producten totdat Broshuis alle door de Klant aan Broshuis verschuldigde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst heeft ontvangen. Totdat de volledige betaling is ontvangen houdt de Klant derhalve (1) de Producten als bewaarnemer van Broshuis (2) slaat hij de Producten (zonder kosten voor Broshuis) gescheiden van alle andere goederen van de Broshuis of enige derde op zodanige wijze op dat zij terstond als eigendom van Broshuis herkenbaar zijn (3) zal hij eventuele herkenningstekens of verpakkingen op of in verband met de Producten niet vernietigen, wissen of onleesbaar maken en (4) de Producten in bevredigende staat houden en tot redelijk genoegen van Broshuis namens Broshuis voor de volledige prijs tegen alle risico's verzekerd houden. De Klant zal de verzekeringspolis op verzoek aan Dell overleggen. De Klant verleent Broshuis en diens vertegenwoordigers en werknemers onherroepelijk toestemming om te allen tijde zonder beperkingen vestigingen waar de Producten zijn of kunnen worden opgeslagen zonder voorafgaande kennisgeving te betreden teneinde de Producten te inspecteren dan wel, indien Klant de klant verplicht is tot teruggave van de Producten aan Broshuis, deze terug te nemen. Broshuis behoudt zich het recht voor om volledige betaling van de prijs te vorderen, ook indien de juridische eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan.

5.3 De Klant dient de Producten te inspecteren op eventuele ontbrekende, verkeerde of beschadigde Producten of verpakkingen en Broshuis binnen zeven dagen na aflevering van de Producten in kennis te stellen indien dergelijke problemen uit een redelijke inspectie en test van de Producten blijken. Indien een defect of gebrek zich niet binnen zeven dagen na de datum van aflevering openbaart, dient de Klant Broshuis binnen een redelijke termijn na ontdekking van eventuele gebreken of andere tekortkomingen van de Producten schriftelijk in kennis te stellen. Indien de Klant de kennisgevingsvoorschriften in dit lid niet naleeft, vervalt het recht te reclameren, is Broshuis niet aansprakelijk voor een dergelijk defect of dergelijke tekortkoming en is de Klant gehouden voor de Producten te betalen alsof ware zij conform de Overeenkomst geleverd. Broshuis heeft het recht geretourneerde of geweigerde Producten te herstellen of te vervangen.

5.4 Indien de Klant om enigerlei reden de levering van een voor levering gereed Product niet aanvaardt of Broshuis niet in staat is de Producten tijdig te leveren, omdat de Klant de benodigde aanwijzingen, documenten, licenties of toestemmingen niet heeft afgegeven, dan worden de Producten geacht te zijn geleverd, waarbij het risico (inclusief voor verlies of schade als gevolg van Broshuis nalatigheid) op de Klant overgaat en kan Broshuis:

- 5.4.1 de Producten tot de daadwerkelijke levering opslaan en is de Klant aansprakelijk voor alle bijbehorende (on)kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot opslag en verzekering); of

- 5.4.2 de Producten tegen de direct beschikbare beste prijs verkopen en een eventuele minderwaarde ten opzichte van de Prijs van de Producten (na aftrek van alle redelijke opslag- en verkoopkosten) aan de Klant doorberekenen.

 

6. Garantie

 

6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 garandeert Broshuis dat Producten Van Het Merk Broshuis gedurende een termijn van 12 maanden na de factuurdatum (de "Garantietermijn") (1) aan de productspecificatie zullen voldoen, (2) vrij zullen zijn van materiële gebreken en dat (3) reserveonderdelen Van Het Merk Broshuis gedurende 6 maanden na de leveringsdatum of de rest van de Garantietermijn indien deze langer is, vrij van gebreken zullen zijn. De uitvoering van één van de in onderstaand in artikel 6.3 vermelde opties strekt tot volledige kwijting van Broshuis’ aansprakelijkheid voor de in onderhavige artikel 6.1 verstrekte garanties.

6.2 Het bepaalde in afdeling 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt tussen partijen uitgesloten.

6.3 Broshuis zal ter uitvoering van de in 6.1 genoemde garantie Producten Van Het Merk Broshuis welke niet aan de in artikel 6.1 vermelde garanties voldoen, herstellen of vervangen, mits Broshuis hiervan binnen zeven dagen na de datum waarop de Klant het gebrek ontdekt of geacht wordt het te hebben ontdekt doch in ieder geval binnen de Garantietermijn, schriftelijk in kennis wordt gesteld. Indien Broshuis besluit Producten of onderdelen Van Het Merk Broshuis overeenkomstig de in artikel 6.1 vermelde garanties te vervangen zal Broshuis de vervangende Producten of onderdelen voor eigen rekening leveren aan het adres waar de defecte Producten Van Het Merk Broshuis werden geleverd en gaat de juridische eigendom op de defecte Producten of onderdelen die worden vervangen terug over op Broshuis (indien zij op de Klant was overgaan). De Klant dient al het redelijke te doen om de defecte, te vervangen Producten aan Broshuis te leveren, waarbij Broshuis het recht heeft de Klant een vergoeding in rekening te brengen indien dergelijke defecte Producten of onderdelen niet worden geretourneerd wanneer zij daarom verzoekt.

6.4 Broshuis is krachtens de in dit artikel 6 verleende garanties niet aansprakelijk:

- 6.4.1 voor een defect als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, niet-naleving van Broshuis (mondelinge of schriftelijke) aanwijzingen, verkeerd gebruik of verandering, aanpassing, herstel of reparatie van de Producten zonder Broshuis’ goedkeuring;

- 6.4.2 indien de totale Prijs voor de Producten op de datum van opeisbaarheid niet is betaald;

- 6.4.3 voor niet door Broshuis vervaardigde of geproduceerde Producten, onderdelen, materialen of apparatuur, in welk verband Afnemer uitsluitend aanspraak kan maken op de garantie zoals die door de fabrikant of leverancier aan Broshuis verleend is en voor zover die garantie op de Klant overdraagbaar is;

- 6.4.4 voor door Broshuis ingevolge de Overeenkomst vervaardigde Producten welke in overeenstemming zijn met door de Klant aan Broshuis verstrekte ontwerpen, specificaties, instructies en aanbevelingen;

- 6.4.5 voor elke vorm van gebrek, schade of slijtage welke Broshuis specifiek schriftelijk heeft uitgesloten; en/of

- 6.4.6 voor enig verder gebruik van de Producten en/of Software door de Klant na een kennisgeving conform artikel 6.3.

6.5 Broshuis garandeert niet dat de Producten zullen functioneren (1) met een specifieke niet door Broshuis verstrekte configuratie of (2) een specifiek resultaat zullen produceren zelfs indien de configuratie of het resultaat met Broshuis is besproken.

 

7. Aansprakelijkheid

 

7.1 Geen der partijen beperkt of sluit de aansprakelijkheid jegens de wederpartij uit wegens enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

7.2 Geen der partijen is aansprakelijk voor:

- 7.2.1 bijzondere, indirecte of gevolgschade;

- 7.2.2 derving van winst, inkomen of omzet;

- 7.2.3 schade aan goodwill of reputatie;

7.3 Indien Broshuis ondanks de bovengenoemde uitsluitingen aansprakelijk is voor enige schade zijdens de Klant, dan is de volledige aansprakelijkheid van Broshuis jegens de Klant welke om enigerlei reden uit of in verband met Overeenkomst ontstaat, hetzij wegens nalatigheid, een tekortkoming of anderszins, beperkt tot maximaal 125% van de door de Klant ingevolge de Overeenkomst voor Producten verschuldigde Prijs.

 

8. Vertrouwelijkheid

 

Elk partij dient alle van de wederpartij ontvangen Vertrouwelijke Informatie te behandelen zoals zij in het algemeen de eigen vertrouwelijke informatie zou behandelen en daarbij ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid in acht te nemen.

 

 

9. Beëindiging

 

9.1 Elk der partijen kan (onverminderd de overige rechten of rechtsmiddelen jegens de wederpartij) de Overeenkomst per onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving beëindigen indien de wederpartij:

- 9.1.1 wezenlijk tekortschiet onder de Overeenkomst en dit niet binnen 30 dagen na schriftelijke ingebrekestelling herstelt; of

- 9.1.2 de bedrijfsactiviteiten staakt of dreigt te staken of in staat van faillissement wordt verklaard.

9.2 Broshuis kan de Overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving beëindigen indien de Klant:

- 9.2.1 in gebreke blijft met de betaling van onbetwiste bedragen die ingevolge de Overeenkomst aan Broshuis verschuldigd en opeisbaar zijn;

- 9.2.2 De Klant de exportbeperkende wetten overtreedt of Broshuis dit redelijkerwijze vermoedt;

9.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst vervallen van rechtswege alle rechten en verplichtingen van de partijen ten aanzien van de Producten welke ingevolge de Overeenkomst relevant zijn voor de specifieke Orderdocumenten, met uitzondering van vorderingsrechten die vóór de beëindiging zijn ontstaan.

 

10. Overmacht

 

Geen der partijen is jegens de wederpartij aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van een of meer van haar verplichtingen (daarvan uitgezonderd betalingsverplichtingen) ingevolge de Overeenkomst gedurende een periode waarin een dergelijke uitvoering wordt vertraagd wegens omstandigheden waarop die partij redelijkerwijze geen invloed kan uitoefenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot brand, overstroming, oorlog, een embargo, staking, oproer of maatregelen van een overheidsorgaan ("Overmacht"), mits de vertraagde partij de wederpartij onverwijld schriftelijk van de Overmacht in kennis stelt. De termijn voor uitvoering door de vertraagde partij wordt opgeschort voor de duur van de Overmacht, met dien verstande dat indien de Overmacht langer dan 30 dagen duurt, de wederpartij het recht heeft de Overeenkomst of een deel daarvan per onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving aan de vertraagde partij te beëindigen.

 

11. Naleving exportwetgeving

 

11.1 De Klant onderkent dat de Producten die ingevolge de Overeenkomst worden geleverd onder (1) de douanewetgeving en exportbeperkende wetten van de Verenigde Staten en Europa vallen, (2) kunnen worden uitgevoerd in landen buiten de Verenigde Staten of Europa of buiten de grenzen van het land waarin de Klant of de Producten van de Klant zich bevinden en (3) mogelijk ook onder de douane- en exportwetten en regelgeving vallen van het land waarin de Producten worden verleend of ontvangen. Op grond van deze wet- en regelgeving mogen Producten die ingevolge deze Overeenkomst zijn afgenomen niet worden verkocht, verhuurd of anderszins worden overgedragen aan eindgebruikers of landen waarvoor beperkingen gelden. Tevens mogen de Producten niet worden verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen of gebruikt worden door een eindgebruiker die zich inlaat met activiteiten die verband houden met massavernietigingswapens, met inbegrip van maar niet beperkt tot activiteiten in verband met het ontwerpen, ontwikkelen, produceren of gebruiken van kernmaterialen, kerncentrales of kernwapens, raketten of steun voor raketprojecten of chemische of biologische wapens. De klant verbindt zich dergelijke wet- en regelgeving na te leven.

11.2 Broshuis’ acceptatie van een order voor Producten geschiedt onder voorbehoud van toekenning van een eventueel toepasselijke exportvergunning door de overheid van de Verenigde Staten of andere toepasselijke nationale overheid. Broshuis is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de levering van de Producten als gevolg van het door de Klant in gebreke blijven bij het verkrijgen van een dergelijke vergunning of verstrekken van een dergelijk certificaat.

11.3 De Klant verplicht zich Broshuis schadeloos te stellen, te vrijwaren en namens haar verweer te voeren tegen vorderingen of juridische procedures wegens een overtreding of vermeende overtreding van de geldende exportwetten door de Klant.

 

 

12. Gegevensbescherming

 

12.1 Voor zover de Klant en Broshuis verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens die ingevolge of in verband met de Overeenkomst worden verwerkt dienen zij elk de regelgeving na te leven voor zover dit onder de wetgeving van elk der partijen is vereist. De Klant garandeert Broshuis dat hij alle benodigde bevoegdheden voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens heeft verkregen alvorens de persoonsgegevens aan Broshuis worden doorgegeven.

12.2 Voor zover Broshuis persoonsgegevens voor de Klant verwerkt dient Broshuis ervoor te zorgen dat toereikende beschermingsmaatregelen van kracht zijn om dergelijke persoonsgegevens te beveiligen. Broshuis zal zich in redelijkheid inspannen om de Klant bij te staan bij de naleving van diens verplichtingen als voor verwerking verantwoordelijke en het reageren op verzoeken voor inzage in de dossiers van de Klant door personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, waarbij de Klant een redelijke professionele vergoeding aan Broshuis is verschuldigd voor de tijd die haar personeel daaraan besteedt.

12.3 De Klant verleent Broshuis de bevoegdheid de door de Klant aan Broshuis verstrekte persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, op te slaan en over te dragen ten behoeve van het door Broshuis voldoen aan haar verplichtingen ingevolge de wet en de Overeenkomst en eventuele nader omschreven doeleinden conform de Overeenkomst.

12.4 Broshuis kan in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten wereldwijd persoonsgegevens op haar ondernemingssystemen overbrengen naar andere entiteiten, vertegenwoordigers of onderaannemers binnen hetzelfde concern of aan andere relevante zakelijke partners die incidenteel inzage in persoonsgegevens kunnen hebben. Bij een dergelijke overbrenging dient Broshuis ervoor te zorgen dat een toereikende beveiliging bestaat om de krachtens of in verband met deze Overeenkomst overgebrachte persoonsgegevens te beveiligen.

12.5 Broshuis is niet aansprakelijk voor enige vordering die de Klant of de betrokkene instelt wegens een handeling of omissie van Broshuis voor zover een dergelijke handeling of omissie het gevolg is van het door Broshuis naleven van de wet of de aanwijzingen van de Klant.

 

13. Algemeen

 

13.1 Kennisgevingen ingevolge de Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden en te zijn gericht aan de functionaris voor juridische aangelegenheden op het adres dat op Broshuis factuur is vermeld.

13.2 Het is geen der partijen toegestaan (verplichtingen uit) de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij over te dragen, met dien verstande dat (1) Broshuis geen toestemming behoeft voor een overdracht aan gelieerde vennootschappen en (2) Broshuis haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst kan uitbesteden, maar daarbij jegens de Klant aansprakelijk en verantwoordelijk blijft voor dergelijke verplichtingen.

13.3 Wijzigingen in de Overeenkomst of een op grond daarvan geplaatste order zijn uitsluitend geldig en bindend indien zij schriftelijk worden overeengekomen. Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt een dergelijke bepaling doorgehaald of gewijzigd voor zover dat noodzakelijk is om aan de wet te voldoen en blijft de Overeenkomst voor het overige volledig van kracht.

13.4 Een verklaring van afstand of tekortkoming in de nakoming door een der partijen, vertraging in de uitoefening of niet-uitoefening van een recht ingevolge de Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van een daaropvolgende tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

13.5 De Overeenkomst en eventuele niet-contractuele verplichtingen zullen worden beheerst door Nederlands recht en vallen onder de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

13.6 Partijen komen overeen dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 1980 (Weens koopverdrag) niet van toepassing is op deze Overeenkomst.

13.7 Ter informatie kan een Engelse versie van deze Voorwaarden aan de Klant worden verstrekt. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.

© 2024 Broshuis BV. All Rights Reserved. Magento Webshop Made by Mouses